Legislatie constructii

Nota: Se pot prelua direct de aici textele documentatiilor de ofertare
AN
NR.
Descriere 
2017-02-27 79 Hotarâre nr. 79 din 27/02/2017 
pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
Publicat in Monitorul Oficial  nr.147 din 27/02/2017
2016-11-29 907 Hotarâre nr. 907 din 29/12/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I  nr.1061 din 29/12/2016
2008-07-11 863 Ordin nr. 863 din 02/07/2008 
pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutuluicadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii"
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I  nr. 524 din 11/07/2008
2006-07-19 HG 925 Hotarâre nr. 925 din 19/07/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Publicat in Monitorul Oficial, nr. 625 din 20/07/2006
2006-04-19 OU 34 Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19/04/2006  (actualizata)
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 iulie 2013
Publicat in Monitorul Oficial, nr. 415 din 15/05/2006
2002-04-09 235 Ordin nr. 235 din 8 aprilie 2002  privind abrogarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 862/2001 
(...revenire la regimul cosurilor de fum pt.microcentrale < 25 kW)
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I  nr. 263 din 18 aprilie 2002
2001-12-06 163  Ordonanta de urgenta nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor masuri financiare.
(...reducere cota handic. la 2% si eliminare taxä învätämânt, se aplica începând cu 1 ianuarie 2002)
2001-11-27 862  Ordin nr.862 din 27 Nov.2001 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 
(...despre cosuri fum microcentrale < 25 kW)
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I  nr. 46 din 23 ianuarie 2002
2001-06-06 1014/874 Ordin nr. 1014 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 4 iulie 2001
2001-06-06 1012 Ordin nr. 1012 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse.
2001-05-09 461 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
2001-04-25 60 Ordonanta de urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
2001-03-29 48 Ordonanta de urgenta pentru suspendarea aplicarii Ordonantei Guvernului
nr. 118/1999 privind achizitiile publice
2001-01-26
Regulament pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
2000-08-22 729 Hotarâre pentru aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 409 din 30 august 2000( sursa: serviciul LegeStart oferit de Indaco Systems )
2000-07-12 1026 Ordin Nr. 1026 din 12 iulie 2000  privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea,consolidarea si reabilitarea locuintelor, precum si pentru constructia de lacasuri de cult religios 
1999-03-30 178 Precizari  privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
1999-11-26 853 Hotarâre  privind autorizarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de a constitui si gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile
1999-05-31 553/5.367 NN  Ordinul  553/5.367 NN din 31.05.1999  pentru   modificarea  si  completarea  Normelor metodologice .....784/34 N din 13.04.1998:
         » Text scanat si adaptat, 
         » Comentarii  (click pt. vizualizare)
1998-08-11 63/N Ordin  privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei
1998-09-16 600 Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii
1997-07-21 615 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a aprobarii de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumatorului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor
1997-12-22 215 Lege privind Casa Sociala a Constructorilor 
1997-02-14 201 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare sanitara si autorizare sanitara
1996-09-26 1743/69/N Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor
1995-11-20 925 Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilo
1995-04-17 136 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor si pentru executarea lucrarilor din beton armat si precomprimat
1995-01-18 10 Lege  privind calitatea in constructii
1994-10-19 728 Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calitatii produselor folosite in constructi
1994-07-15 392 Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii
1994-07-08 376 Hotarâre  privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii 
1994-06-14 273 Hotarâre  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
1994-06-14 272 Hotarâre  pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii 
1994-01-14 2 Ordonant  privind calitatea in constructii
1994-06-20 792/13/N Norma  nr.  792 din 20 iunie 1994 Anexa la Ordinul comun MF-MLPAT nr. 792/13N din 20 iunie 1994
pentru aprobarea "Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice"
1993-09-23 486 Hotarâre privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de mare risc
1992-08-24 25 Ordonanta 1992-25.txt  privind calitatea in constructii
1992-03-23 143 Hotarâre  pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 731/1991 privind  aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii
1991-10-14 731 Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii
1991-11-21   Constitutia României  din  21 noiembrie 1991